iCov

Privacy Statement iCOV

De overheidsorganisaties die samenwerken in de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) willen u informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Een overzicht van die persoonsgegevens, is te vinden op pagina 3 van dit Privacy Statement. De samenwerkende overheidsorganisaties worden hierna deelnemende organisaties genoemd.

Doel en oprichting

Naar schatting circuleren er tientallen miljarden euro’s aan illegaal geld in Nederland. Al geruime tijd bestaat de behoefte om deze illegale geldstromen via een rijksbrede aanpak terug te dringen. Misdaad mag immers niet lonen; crimineel geld moet worden afgepakt en dient terug te stromen naar de maatschappij. Ook belastingontduiking moet worden aangepakt en het incasseren van schulden vraagt om een efficiënte aanpak. Daarnaast is een scherp functionerend toezicht essentieel om (financiële) markten, instanties en dienstverleners eerlijk en transparant te houden. Met deze doelen voor ogen werd in 2013 door het Openbaar Ministerie, de Politie en de Belastingdienst een samenwerkingsverband opgericht, de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV). Die samenwerking maakt het mogelijk de krachten te bundelen door gegevens en kennis uit te wisselen. Inmiddels zijn er dertien deelnemende overheidsorganisaties die samenwerken in het samenwerkingsverband iCOV. Deze dertien deelnemende organisaties zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

Bescherming van persoonsgegevens

De deelnemende organisaties maken informatie toegankelijk voor de doelen waarvoor het samenwerkingsverband is opgericht. Deze informatie is toegankelijk via de informatietechnologische voorzieningen van iCOV. Dit maakt het mogelijk om snel geïntegreerde rapportages samen te stellen. Op basis van de wettelijke taken en bevoegdheden van een deelnemende organisatie wordt informatie op verzoek naast en op elkaar gelegd. Dit gaat om informatie over personen of bedrijven die deelnemende organisaties afzonderlijk hebben verzameld. Daarnaast kan het ook gaan om gegevens uit de basisregistraties van de Rijksoverheid. Denk hierbij aan het Kadaster of het Handelsregister. De werkwijze van iCOV voldoet aan de eisen rondom rechtmatigheid. Deze werkwijze en de rapportages die worden samengesteld, zijn bovendien uitvoerig getoetst. De beveiliging van informatie is op het allerhoogste niveau ingericht. Vanzelfsprekend werkt iCOV volgens de eisen van de AVG en overige relevante privacywetgeving. Het juiste gebruik van informatie en de bescherming van privacy zit in de haarvaten van alle medewerkers. Dat bewustzijn blijkt niet alleen uit werkwijze én werkhouding, maar wordt ook getoetst met e-learning modules. Voor medewerkers van iCOV geldt dat zij voldoen aan vereisten om eventuele risico’s in de uitvoering van hun werkzaamheden bij iCOV weg te nemen.

Deelnemende organisaties

De deelnemende organisaties die het samenwerkingsverband vormen, zijn:  Openbaar Ministerie (OM)  Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)  Belastingdienst (in het bijzonder Belastingen/Toeslagen/Douane)  Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)  Politie  Rijksrecherche  Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU)  Inspectie Leefomgeving en Transport-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILTIOD)  Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid-Directie Opsporing (ISZW-DO)  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit- Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD)  De Nederlandsche Bank (DNB)  Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Deelnemende organisaties

De deelnemende organisaties die het samenwerkingsverband vormen, zijn:

 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) 
 • Belastingdienst (in het bijzonder Belastingen/Toeslagen/Douane) 
 • Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
 • Politie
 • Rijksrecherche
 • Koninklijke Marechaussee (KMar)
 • Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU)
 • Inspectie Leefomgeving en Transport-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILTIOD)
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid-Directie Opsporing (ISZW-DO)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit- Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD)
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Werkwijze

iCOV maakt informatieproducten, ook wel rapportages genoemd, voor de deelnemende overheidsorganisaties. Deze rapportages bevatten (financiële) informatie die afkomstig is van de deelnemende organisaties. De informatie die in de rapportage zichtbaar is, is afhankelijk van welke deelnemer de rapportage aanvraagt. Dit hangt samen met de wettelijke taken en bevoegdheden die een aanvrager heeft. Er kunnen verschillende typen informatie in een rapportage zitten. In een rapportage wordt de onderlinge samenhang tussen de verschillende typen informatie getoond. Een dergelijke geïntegreerde rapportage toont alleen informatie die de aanvrager ook mag aanvragen bij de deelnemende organisaties afzonderlijk. Het voordeel van deze werkwijze is dat de aanvrager maar één keer een aanvraag voor informatie hoeft te doen. Dit is efficiënter dan bij verschillende instanties een verzoek tot informatie te moeten indienen. Menselijke beoordelingen zijn bij het opstellen van iedere rapportage een essentieel onderdeel van het proces.

Rapportages

iCOV heeft drie standaard rapportages die zij kan verstrekken aan de deelnemende organisaties. Hiervoor moet een aanvraag worden gedaan. iCOV mag dus niet zelfstandig, zonder aanvraag, een rapportage maken en beschikbaar stellen. De rapportages die iCOV kan verstrekken, zijn:

 • iCOV Rapportage Vermogen en Inkomen (iRVI). Dit is een rapportage van de financiële gegevens van een bevraagd persoon. Hierin staan adresgegevens, eventueel namen van mensen die op dit adres zijn ingeschreven, gegevens over inkomen, toeslagen en banktegoeden. Maar ook de eventuele bedrijfsomzet en -winstcijfers, de aandelenportefeuille, leningen, hypotheken, het bezit van vastgoed, auto’s en erfenissen of schenkingen. Kortom, een totaal overzicht van de financiële situatie van een persoon of bedrijf, inclusief de historie;
 • iCOV Rapportage Relaties (iRR). Dit is een rapportage over de financieelzakelijke relaties rondom een persoon of bedrijf, ook wel relatiescan genoemd. Een van de kenmerken van fraude of witwassen, is immers het verhullen van (financieel) vermogen in het eigen relatienetwerk. Daarom is het noodzakelijk om in de directe omgeving van een bevraagd persoon te kijken naar indicaties voor het bezit van onverklaarbare of zelfs onrechtmatige vermogensbestanddelen. In dit overzicht komen daarom financieel-zakelijke relaties in beeld, maar ook familieleden en (ex-)partners. Als er sprake is van een BV of VOF komt ook de eigenaar van het bedrijf waar die persoon aandeelhouder van is in beeld. Dit geldt ook voor eventuele bestuursfuncties van stichtingen en verenigingen. Daarnaast kan informatie uit de basisvoorziening politiegegevens worden getoond, waaronder vermoedelijke criminele relaties;
 • iCOV-rapportage Thema (iRT). De themascan toont een ontwikkeling of trend in een bepaalde regio. Dit heeft tot doel om inzicht te krijgen in problematiek die speelt in deze regio met betrekking tot witwassen of fraude. De resultaten uit dit onderzoek zijn in eerste instantie anoniem. Als er een duidelijke aanleiding is om een aanvullende selectie op naam te maken, dan kan hiervoor een nieuwe aanvraag worden ingediend. Hiervoor moet de aanvrager wel een passende wettelijke bevoegdheid hebben.

 

Bij de iRVI en de iRR kan het voorkomen dat van andere personen dan de direct bevraagde persoon persoonsgegevens aanwezig zijn. De gegevens die opgenomen worden, gaan alleen over relevante relatie(-s) of contact(-en) die in verband kunnen worden gebracht met mogelijk onverklaarbare of criminele vermogensbestanddelen. Als een persoon niet relevant is voor een onderzoek naar crimineel en onverklaarbaar vermogen, dan worden zijn of haar gegevens niet opgenomen in de rapportage.

Voor welke doeleinden verwerkt iCOV persoonsgegevens?

 • De deelnemende organisaties verwerken persoonsgegevens voor de doeleinden die in het convenant van iCOV zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om:
  • Het in kaart brengen van (onverklaarbare of criminele) vermogensbestanddelen, het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het kunnen innen van overheidsvorderingen en/of het anderszins ondersteunen van de publiekrechtelijke en/of toezichthoudende taakuitoefening van de deelnemende organisaties;
  • Het in kaart brengen van (criminele of onverklaarbare) vermogensbestanddelen of het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het houden van (markt- en financieel) toezicht zodat: 
   • crimineel of onverklaarbaar vermogen kan worden getraceerd en/of kan worden afgenomen; 
   • belastingontduiking kan worden tegengegaan; 
   • overheidsvorderingen kunnen worden geïnd; 
   • (financieel) toezicht en/of andere aan financiële intelligence gerelateerde taken van de deelnemende organisaties kunnen worden uitgeoefend; 
   • marktwerking wordt bewaakt en bevorderd; 
   • betekenisvol kan worden geïntervenieerd. 
 • Daarnaast doen deelnemende organisaties onderzoek met behulp van statistische bewerkingen en wetenschappelijke methoden. De uitkomsten hiervan zijn altijd anoniem. Dit gaat concreet over:
  • Het opstellen van indicatoren en groepsprofielen om te interveniëren of gedrag te beïnvloeden;
  • Het vervaardigen van criminaliteitsbeeldanalyses en gelijksoortige analyses met betrekking tot (criminele of onverklaarbare) vermogensbestanddelen om te interveniëren of gedrag te beïnvloeden;
  • Het ontwikkelen van methodieken en rapportagevormen ten behoeve van het in kaart brengen van vermogensbestanddelen, het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het houden van (markt- en financieel toezicht) zodat: 
   • crimineel of onverklaarbaar vermogen kan worden getraceerd en/of kan worden afgenomen; 
   • belastingontduiking kan worden tegengegaan; 
   • overheidsvorderingen kunnen worden geïnd; 
   • (financieel) toezicht en/of andere aan financiële intelligence gerelateerde taken van de deelnemende organisaties kunnen worden uitgeoefend; 
   • marktwerking wordt bewaakt en bevorderd; 
   • betekenisvol kan worden geïntervenieerd.

Welke persoonsgegevens worden door de deelnemend organisaties binnen iCOV verwerkt?

Hieronder vindt u een overzicht van welke persoonsgegevens de deelnemende organisaties verwerken voor de samenwerking binnen iCOV. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën betrokkenen. Dat de deelnemende organisaties persoonsgegevens toegankelijk maken betekent niet dat onderstaande persoonsgegevens standaard worden verwerkt in de rapportages. Dit hangt onder meer af van de reikwijdte van de aanvraag.

 • ‘Normale’ persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht;
 • ‘Gevoelige’ persoonsgegevens, zoals locatie, rekeningnummer, gegevens over financiële situatie en vermogensbestanddelen;
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens;
 • Politiegegevens en strafvorderlijke gegevens;
 • Persoonsnummers, zoals het BSN.

Categorieën betrokkenen

Van de volgende categorieën betrokkenen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

A. Personen die in verband kunnen worden gebracht met onverklaarbare of criminele vermogensbestanddelen, witwas- of fraudeconstructies, (financieel) toezicht en/of andere taken die in verband staan met financiële intelligence of waarmee marktwerking wordt bewaakt en bevorderd;
B. Relevante relaties of contacten (zoals familieleden, zakenrelaties of personen in de directe kring) van personen die in redelijkheid in verband kunnen worden gebracht met onverklaarbare of criminele vermogensbestanddelen, witwas- of fraudeconstructies, (financieel) toezicht en/of andere taken die in verband staan met financiële intelligence of waarmee marktwerking wordt bewaakt of bevorderd;
C. Personen die een overheidsvordering (zoals een niet betaalde boete of openstaande belastingschuld) hebben;
D. Relevante relaties of contacten van personen die in redelijkheid in verband kunnen worden gebracht met personen die een overheidsvordering hebben;
E. Medewerkers van deelnemende organisaties gedetacheerd bij iCOV.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Van categorie A worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
– ‘Normale’ persoonsgegevens van betrokkene, waaronder persoonsnummers (zoals BSN);
– Identificerende gegevens die eventueel vermogen kunnen duiden (zoals hypotheek, bankrekening, kapitaalverzekering);
– Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie tussen betrokkene en vermogensbestanddelen;
– Gegevens betreffende eerdere onrechtmatigheid in de relatie tussen betrokkene en vermogen;
– Politiegegevens en strafvorderlijke gegevens;
– Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie met de in de hieronder besproken categorie bedoelde personen.

Van categorie B: kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– ‘Normale’ persoonsgegevens van betrokkene, waaronder persoonsnummers (zoals BSN);
– Identificerende gegevens die eventueel vermogen kunnen duiden (zoals hypotheek, bankrekening, kapitaalverzekering) Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie tussen betrokkene en vermogensbestanddelen.

Van categorie C kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– ‘Normale’ persoonsgegevens van betrokkene, waaronder persoonsnummers (zoals BSN);
– Identificerende gegevens die eventueel vermogen kunnen duiden (zoals hypotheek, bankrekening, kapitaalverzekering) Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie tussen betrokkene en vermogensbestanddelen;
– Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie met (rechts)personen die in verband gebracht kunnen worden met mogelijke onverklaarbare of criminele vermogensbestanddelen.

Van categorie D kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– ‘Normale’ persoonsgegevens van betrokkene, waaronder persoonsnummers (zoals BSN);
– Identificerende gegevens die eventueel vermogen kunnen duiden (zoals hypotheek, bankrekening, kapitaalverzekering) Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie met personen ten aanzien van wie een overheidsvordering kan worden geïnd.

Van Categorie E kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– Identificerende gegevens (zoals naam, adres, woonplaats);
– Gegevens die noodzakelijk zijn voor controle en toezicht op de naleving van de verplichtingen die medewerkers van iCOV hebben bij het doen van hun werk. Het gaat hierbij om gegevens van medewerkers over de tijdstippen van toegang tot informatie en de informatie waartoe toegang is gezocht of toegang toe is verkregen.

Aan wie verstrekt iCOV persoonsgegevens?

Deelnemende organisaties van iCOV verstrekken elkaar alleen persoonsgegevens als dit past binnen de doelstelling waarvoor iCOV is opgericht. Daarnaast moet het passen bij de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld door de afzonderlijke deelnemende organisaties. Ook moet er sprake zijn van een wettelijke plicht of taak die gegevensverstrekking vereist en/of mogelijk maakt.

1.1 Hoe lang bewaart iCOV persoonsgegevens?

iCOV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De rapportages worden maximaal 8 jaar bewaard, gerekend vanaf het moment waarop de laatste verwerking van die rapportage plaatsvindt. Als de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, zorgt iCOV voor anonimisering en uiteindelijk verwijdering

1.2 Rechten van betrokkenen van persoonsgegevens

Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Een verzoek hiervoor kan worden gericht aan iCOV. iCOV zal dit verzoek namens de deelnemende organisaties in behandeling nemen.

U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan de privacy coördinator bij iCOV. Dit kunt u doen via het contactformulier op de website. Geef in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. iCOV vraagt mogelijk om aanvullende informatie, bijvoorbeeld om uw identiteit vast te kunnen stellen.

Ook bestaat de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit kan alleen in een van de volgende gevallen: u zet vragen bij de juistheid van de persoonsgegevens en u bent in afwachting van het onderzoek hiernaar binnen iCOV. Of: de verwerking is volgens u onrechtmatig. Tot slot kunt u bezwaar hebben gemaakt tegen verwerking van uw persoonsgegevens binnen iCOV en u bent in afwachting van antwoord op het ingediende bezwaar.

Er bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als uw persoonsgegevens worden verwerkt. U kunt dan via het contactformulier contact opnemen met de privacy coördinator van iCOV en uw bezwaren kenbaar maken. Het is hiervoor noodzakelijk dat u aangeeft wat de redenen zijn van uw bezwaar in uw specifieke situatie. iCOV mag doorgaan met de verwerking van uw gegevens als iCOV-partijen dwingende gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan uw belangen. In alle andere gevallen zal iCOV de verwerking stoppen.

Privacy coördinator binnen iCOV

De Privacy coördinator van iCOV is het aanspreekpunt voor zaken die privacy aangaan binnen het samenwerkingsverband. Deze Privacy coördinator zorgt ervoor dat informatie, vragen of verzoeken die betrekking hebben op het recht van inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en het recht op bezwaar bij de juiste medewerkers van de deelnemende organisaties terecht komen. De Privacy coördinator is bereikbaar via icov@om.nl.

Postadres

Post kan worden gericht aan:

iCOV
Postbus 18500
3501 CM Utrecht

Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit Privacy Statement, of als u overige vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de infodesk van iCOV. De infodesk is bereikbaar via icov@om.nl.