iCov

Oprichting & Convenant

iCOV is in het leven geroepen na een verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2013. Het idee was om tot een datagedreven organisatie te komen die bijdraagt aan de bestrijding van witwassen en belastingontduiking. Van de oprichting is melding gemaakt in de Staatscourant. Sindsdien is het aantal partijen uitgebreid met onder meer de opsporingsdiensten van ILT, NVWA en ISZW, de Financial Intelligence Unit (FIU), en de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In 2019 is een aangepast convenant en bijbehorende protocollen opgenomen in de Staatscourant.

Klik hier voor het convenant in het Staatscourant.

Interpretatie van het doelstellingen

Ten aanzien van de interpretatie van de doelstellingen in het convenant het volgende ter verduidelijking: Het gemeenschappelijke doel van de deelnemende organisaties in het kader van iCOV is het in kaart brengen van (onverklaarbare of criminele) vermogensbestanddelen, het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het kunnen innen van overheidsvorderingen en/of het anderszins ondersteunen van de publiekrechtelijke en/of toezichthoudende taakuitoefening van de deelnemende organisaties (zie artikel 2, eerste lid van het iCOV-convenant). Wellicht ten overvloede zij vermeld dat het Opdrachtgeversoverleg van iCOV de inhoud van het tweede en derde lid van artikel 2 in de uitvoeringspraktijk beschouwt als een verbijzondering en invulling van de doelstelling zoals die beschreven staat in het eerste lid. Daarmee beschouwt zij het convenant als voldoende welbepaald en uitdrukkelijk omschreven om te voldoen aan het vereiste in artikel 5, eerste lid van de AVG.