Organisatie iCOV

Oprichting

iCOV is in het leven geroepen na een verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid om tot een datagedreven organisatie te komen die bijdraagt aan de bestrijding van witwassen en belastingontduiking. In 2013 is van de oprichting melding gemaakt in de Staatscourant. Sindsdien is het aantal deelnemende partijen uitgebreid met onder meer de opsporingsdiensten van ILT, NVWA en ISZW, de Financial Intelligence Unit (FIU), en de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In 2019 is een aangepast convenant en bijbehorende protocollen opgenomen in de Staatscourant, mede vanwege de toetreding van nieuwe partijen.

Wet- en regelgeving

iCOV is een samenwerkingsverband. Dit betekent dat de deelnemende organisaties informatie toegankelijk maken voor de doelen waarvoor het samenwerkingsverband is opgericht. iCOV is dan ook 100% vraaggestuurd. Onder strikte juridische voorwaarden stelt iCOV rapportages samen, vóór en dóór de partners in het samenwerkingsverband. De juridische basis van iCOV is gelegen in de specifieke wet- en regelgeving die geldt voor iedere partner van het samenwerkingsverband.

iCOV en de AVG

Vanzelfsprekend voldoet het samenwerkingsverband aan de eisen van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG-richtlijnen zijn niet alleen vervat in protocollen en documentatie, maar spelen een belangrijke rol in de dagelijkse praktijk van het samenwerkingsverband. iCOV draagt tenslotte een bijzondere verantwoordelijkheid voor veilig beheer, gebruik en verwerking van informatie. Het juiste gebruik van informatie en de bescherming van privacy zit in de haarvaten van alle medewerkers. Dat bewustzijn blijkt niet alleen uit werkwijze én werkhouding, maar wordt ook getoetst met e-learning modules. Voor medewerkers van iCOV geldt dat zij voldoen aan allerhande voorwaarden om risico’s in de uitvoering van hun werkzaamheden bij iCOV weg te nemen.

Opdrachtgevers

De samenwerkende opdrachtgevers van iCOV komen meermaals per jaar bijeen om de plannen voor de nabije toekomst van iCOV te bespreken Het Opdrachtgeversoverleg (OGO) bestaat uit bestuurders van de samenwerkende partners, waaronder een lid van het College van Procureurs-Generaal van het OM, een korpschef van de Nationale Politie, de directeur MKB van de Belastingdienst, de directeur van de FIOD en de directeur van de Autoriteit Consument en Markt.

Raad van Advies en Rechtmatigheidscommissie

Voorafgaand aan het OGO komt een Raad van Advies bijeen. De raad adviseert en reflecteert op de voorgenomen plannen van iCOV. Daarnaast komt maandelijks een Rechtmatigheidscommissie bijeen, bestaande uit juristen van de samenwerkende partners. De Rechtmatigheidscommissie beoordeelt onder meer de rechtmatigheid van de toevoeging van nieuwe bronnen en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Samenwerking

De deelnemende organisaties in het samenwerkingsverband zorgen ervoor dat iCOV nauw aansluit bij de doelen van de moederorganisaties. Denk hierbij aan de bestrijding van witwassen en ondermijnende criminaliteit. Dit betekent dat iCOV bijdraagt aan onder meer onderzoeken van de Politie of Belastingdienst door datagedreven rapportages te leveren. Hierbij gaat het om operationele en tactische samenwerking. De samenwerking kan ook strategischer van aard zijn, bijvoorbeeld als iCOV deelneemt aan een grootschaliger onderzoek, waarbij een bepaalde problematiek als geheel in kaart wordt gebracht.

Innovatie & Wetenschap

iCOV heeft ook een tak die wetenschappelijk onderzoek of datascience-projecten doet. De uitkomsten van deze onderzoeken dragen bij aan een strategisch inzicht in een bepaalde problematiek. Denk hierbij aan een onderzoek naar faillissementsfraude of criminele geldstromen door Nederland. Deze onderzoeken zijn anoniem van aard. Voor deze onderzoeken geldt dat de opdrachtgevers toestemming moeten geven over het thema, de aanpak en de benodigde data.